Skip to content

Algemene voorwaarden

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van ‘t Stofuiltje, gevestigd te Essen.

Versie geldig vanaf 1 januari 2015.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van ‘t Stofuiltje. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van ‘t Stofuiltje. Op verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord in met de leverings – en betalingsvoorwaarden. ‘t Stofuiltje behoudt zich het recht toe om haar leverings – en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. ’t Stofuiltje heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van ‘t Stofuiltje zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘t Stofuiltje geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

Kosten levering: 

Afhalen winkel: Gratis

Levering België:  € 5,75 o)

Levering Nederland: € 7,25

Levering Duitsland: €10 (bestelling -130 euro)

Levering  Frankrijk: €20 (bestelling-150 euro)

Levering Noorwegen: €30 (bestelling-150 euro)

Levering Ierland: €25  (bestelling -150 euro)

Levering Denemarken:€23 (bestelling -120 euro)

Levering vanaf €50,00 gratis in België en Nederland!

Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand ’t Stofuiltje inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan ‘t Stofuiltje heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz). Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt ’t Stofuiltje er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Garantie

‘t Stofuiltje garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. ’t Stofuiltje is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de afnemer door ’t Stofuiltje gegrond worden bevonden, zal ’t Stofuiltje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ’t Stofuiltje zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van ’t Stofuiltje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is. Verschillende aanbiedingen, actie’s en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen ‘t Stofuiltje en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ’t Stofuiltje op haalbaarheid is beoordeeld.’t Stofuiltje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de internetsite van ‘t Stofuiltje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht

‘t Stofuiltje is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die ’t Stofuiltje belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. ’t Stofuiltje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘t Stofuiltje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien ’t Stofuiltje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door ‘t Stofuiltje aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ’t Stofuiltje zolang de afnemer de vorderingen van ‘t Stofuiltje uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van ’t Stofuiltje wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ’t Stofuiltje.

Betaling

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Alle overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel (Antwerpen). Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Contactgegevens

’t Stofuiltje
Peggy Verhaar
Vaartstraat 18
2910 Essen
Tel: 03.677.10.29
info@stofuiltje.be 

Over ‘t Stofuiltje

‘t Stofuiltje is een winkeltje waar je leuke, kleurrijke stofjes kan kopen voor jong en oud.

In onze winkel vindt u zowel stoffen als fournituren, patronen en andere benodigdheden. 

Openingsuren

Maandag: 13:30 – 18:00
Dinsdag: 9:00 – 18:00
Woensdag: 9:00 – 13:30
Donderdag: 9:00 – 18:00
Vrijdag: 13:30 – 18:00
Zaterdag: op afspraak
Zondag: gesloten

Onze nieuwsbrief